A szegedi Wesley János Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

2007-2014

Intézményünket 2007 őszén alapította a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség és egy tantestület, amelynek tagjai elkötelezettnek és érzékenynek érezték magukat a szegedi és Szeged környéki sajátos nevelési igényű és társadalmilag hátrányos helyzetű tanulók nevelése-oktatása terén. Az igazgatói feladatokkal akkor Trócsányi Anikót bízta meg – Dr. Iványi Gábor vezetésével – a Wesley Intézmények és a MET Egyház, aki azóta is annak oktatási rendszerének Dél-Alföldi Régió-igazgatója.

2007-2008-ban az iskola még csupán a szegedi Hattyas-Klebelsberg-telepen, a Zentai utcai hajdani Klebelsberg-iskolaépületben működött, de már az első nyáron megkezdődtek az infrastrukturális fejlesztések. Az épületet akkor még bérelte a fenntartó egyház. Könyvtárhelyiséget, egyéni és kiscsoportos foglalkozásokra alkalmas fejlesztőszobákat, informatika termet alakítottak ki benne a technikai dolgozók és a pedagógusok közös munkával. Már abban a tanévben figyelemmel kísérte és elismerte az iskola speciális tevékenységét a Szegedi Önkormányzat, de a fenntartó egyház vezetői és külföldi (az Egyesült Államokból) érdeklődők is jelezték látogatásukkal, hogy erkölcsi és szakmai közösséget vállalnak az intézmény célkitűzéseivel, segítve annak munkáját. Már az első tanév során több területen és többféle módon alakított ki az iskola kapcsolatokat szűkebb és tágabb környezetében társadalmi, oktatási és kulturális szervezetekkel, így az Alsóvárosi Művelődési Házzal, a Wesley Intézmények Pedagógiai Műhelyével és oktatási intézményeivel, a Gyerekterep Foglalkoztató Központtal, a Szivárvány Szülői Alapítvánnyal és a Klebelsberg-telepi civil közösséggel. Már a 2007-2008-as tanévben elkezdődött a szegedi Wesley iskola saját arculatának kialakítása, hagyományai alapjainak lerakása. Ez a sajátos nevelési igény, az autizmus, a beilleszkedési-magatartási-tanulási nehézségek, a részképességzavarok, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek nevelése és oktatása területére koncentrálódott, és az integráció és a tolerancia, ugyanakkor pedagógiailag pedig az élmény alapú oktatás és nevelés elvei és gyakorlata körül kezdett kirajzolódni. 2008-tól kezdődően egyre több nyilvánosságra törekedett az iskola, egyre több nyilvános szereplést vállaltak a pedagógusok és a tanulók is, így a Klebelsberg-telepi majális és karácsony, de az Wesley Intézményrendszeren belüli, városi, regionális és országos kulturális rendezvények sajátos nevelési igényű gyerekeket támogató és alkotásra, illetve mozgásra ösztönző projektek, kiállítások és sportversenyek (lovaglás, úszás, ügyességi és sportversenyek) jelentették már ekkor az iskola bemutatkozási színtereit. 2008 szeptemberétől autista szakember is erősítette a tantestület szakembergárdáját, a már akkorra alkalmazott logopédiai, szurdapedagógusi, szomatoterapeuta és gyógypedagógusi végzettségű kollegák és szaktudásuk mellett.

A 2008-2009-es tanévben már teljességében mutatkozott meg a Wesley János Iskola pedagógiai elképzelése, napi gyakorlata, az oktatás mellett a közös programok nevelő iránya. A tantestület csapatépítő programokon vett részt, és a testület programok és bemutatkozások sorára készítette fel a tanulókat: SUDOKU-versenyt rendeztünk, részt vettünk a Klebelsberg-telepi majálison, a Wesley Intézmények tehetséggondozó Ki mit tud?-ján, rajzversenyeken, városi karácsonyi rendezvényeken, így a Dóm téri Bála Színházban az iskolabemutatkozások sorában. Közben folytatódott a gyermekvédelmi munka, megkezdődött a népi kézműves képzési szakirány eszközfejlesztése, működött a néptánc- és citeraoktatás, az úszásoktatás, az iskolaújság és a természetjáró szakkör. A pedagógiai módszerek és szemléletek tekintetében az iskola határozottan az integráció, a differenciálás, az élményalapú, tapasztalati és alkotó módon való tanulás kereteiben gondolkodott, tervezett és működött, egyre nagyobb számú gyógypedagógus és gyógypedagógiai asszisztenciával támogatottan.

2009 és 2013 között az alsó tagozat és felső tagozat oktatásának helyszíne kettévált: a felső tagozat és az induló középiskolai osztályok Szeged-Szentmihályon kaptak – ismét bérleményként – iskolaépületet. Folytatódott tehát az a szemlélet, hogy a természetesség, a természethez való közelség és a környezettudatosság a mindennapok része legyen az oktató-nevelő munkában. A Szeged-szentmihályi környezet – az egykori Klebelsberg-iskola a maga csodás kertjével és a városrész rendezettsége – ezt a fajta harmóniát és nyugalmat, de nevelési lehetőséget is biztosította egyszerre.

Ebben az időszakban három középiskolai osztály is végzett iskolánkban: egy előkészítő szakiskolai, egy speciális szakiskolai és egy szakközépiskolai osztály. Az előkészítő szakiskolások osztályát középsúlyos gyerekek alkották, akik az életvitel és mindennapi teendők, a szociális munka mellett művészeteket is tanultak. A speciális szakiskolai osztály a 10. év végén alapvizsgát tett, aminek előkészítése egy éven át zajlott, és végső formájában kompetencia alapú vizsgát tettek a fiatalok, matematikai, szövegértési és szakmai gyakorlati és szóbeli ismeretekből. Ezen a téren is a iskola pedagógiai maximalizmusa érvényesült, mert a más iskolákba továbbtanulni jelentkező diákjainkat csak megalapozott és biztos készségekkel és jártasságokkal szerettük volna továbbengedni. Ennek a munkának a szépsége és nehézsége egyben abban állt, hogy speciális szakiskolásaink – egy, autusztikussága mellett normál intellektusú tanulónk kivételével – tanulásban akadályozottak voltak. Így tehát a Down-szindrómás gyerekek mellett a sajátos nevelési igény sokszínűsége jelentkezett középiskolásaink körében, súlyos és felemésztő családi helyzeteket, egészségügyi állapotokat és nehezített tanulási adottságokat, veleszületett és szerzett állapotokat ismertünk meg.

2009-ben fiatal holland hívőközösség segítette önkéntes munkájával az új iskolaépület festési munkáit, pedagógiai munkánkra kíváncsiak voltak az egyesült államokbeli (Tacoma, Washington állam) Lutheránus Főiskola gyógypedagógus jelölt hallgatói, állandó előadóvendégeink a vásárhelyi Emlékpont munkatársai, pedagógiai kapcsolatokat ápolunk a szegedi Napsugaras Ház – Alsóvárosi Tájházzal, de képzőhellyé is lett az iskola – eredeti célkitűzéseinek megfelelően – a Szegedi Tudományegyetem gyógypedagógus- és pedagógiai asszisztens-hallgatói, valamint a szegedi Carl Rogers Gimnázium pedagógiai asszisztens hallgatói számára.

A 2009 és 2013 közötti időszakban az alábbi hagyományok alakultak ki és vertek gyökeret iskolánkban: őszi rendezvényünk az Őszi ünnep és egészségnap, illetve az Iskolakerülő napok; téli esemény az iskolánkban a szalagavató diákbál; tavaszi rendezvényünk a Wesley gála, kulturális-művészeti bemutatónk, valamint a Móra-napok. Ezek szervezésében segítséget kapunk a diákönkormányzattól és a szülői munkaközösségtől. Fontos nevelési szempont a közlekedésbiztonság oktatása, amit szintén helyet kap éves munkatervünkben. A rendezvényeinkhez évről évre sikerrel keresünk meg és találunk társintézményeket, így együttműködési viszonyban álltunk és állunk a Szeged-alsóvárosi Művelődési Házzal, a Szeged-szentmihályi Móricz Zsigmond Művelődési Házzal, a Szegedi Nemzeti Színházzal, a Szegedi Móra Ferenc Múzeummal, a Szegedi Úszóegylettel és a Fogyatékkal Élők Csongrád megyei Sport- és Szabadidő Egyesületével, mely utóbbiak elnöki posztját iskolánk két testnevelője tölti be. Hagyományosan jó viszonyt ápolunk a békéssámsoni általános iskolával, melynek őszi Gesztenye-galopp elnevezésű, sport- és ügyességi programján évek óta meghívott csapataként szerepelnek tanulóink. Ezek a kapcsolataink is ebben az időszakban erősödtek meg.

Az integráció mellett, azzal természetszerűleg párhuzamosan jelentős szerepet kap a nevelési rendszerünkben a toleranciára nevelés szempontja. A 2009 és 2013 közötti időszak egyik szép programja volt az az érzékenyítő projekt, melynek keretében a normál intellektusú tanulók az értelmi sérült tanulók mentorai lehettek.

Testvériskolai kapcsolatunk kezdete is erre a periódusra esik. Testvériskolánk az erdélyi, torockói Sebes Pál Általános Iskola közösségével folyamatos a kapcsolatunk. Túl a kirándulás- és tanulmányi kirándulásjellegű találkozásokon és látogatásokon iskolánk citerazenekarának hangszeres oktató-vezetője hangszeres kurzusokat is tart erdélyi kollegáinknak és a torockói gyerekeknek. Citerazenekarunk nemzetközi hírű immár, a nemzetközi E-twinning projekt sikeres és elismert résztvevője, ahogy alkalmi drámai-színpadi előadásaink is újra és újra vendégprodukciói meghívásokat érdemelnek ki.

2009 és 2013 között alakítottunk ki kapcsolat a Szitakötő művészeti és tudományos-ismeretterjesztő folyóirat kiadójával és oktatási csoportjával, amelynek eredményeként immár második alkalommal részesültek tanulóink és pedagógusaink a kiadó munkatársai által vezetett képzésben.

A tanulmányi versenyek terén is történt előrelépés, hiszen minden évben valami újszerű feladatra vállalkoznak tanulóink tanáraik irányításával. Országos tanulmányi verseny megyei döntőjén, vers- és prózamondó-verseny városi vetélkedéseiben és hagyományápoló országismereti versenyen vettek részt diákjaink amellett, hogy úszóink rendszeresen érmekkel térnek haza városi, regionális és országos versenyekről.

2009 és 2013 között három ízben vállalkoztunk projektkeretű oktatási-nevelési programokra, melyeknek témái sorrendben a Bort, búzát, békességet!, Erdély és A mindenki másképp egyforma voltak.

Ebben az időszakban az integráció és a differenciális alapelvei mellé, annak szolgálatában a módszertani kelléktár is bővült egyéni és intézményi szinten egyaránt; a kooperáció, a csoport- és pármunka, a szemléltetés sokszínűsége és a kreativitásra-megoldásra épülő feladattervezés és munkáltatás vált és válik általánosan használt órai munkamódszerré. Új, de iskolánk profiljába illő szemléletként az inklúzió is egyre többször kerül reflektorfénybe és nem csupán említés szintjén, de a napi gyakorlat hatékony és szükséges megoldásaként. Alapvetően szükségesnek és az emberi jogok betartásának elengedhetetlen feltételének tartjuk a naprakészséget az egyéni tanulói tanulási igények átfogó ismeretének területén.

2014-ben a három tagozat – kiegészülve az óvodai neveléssel immár négy – immár egy épületben működik. Új és esztétikus iskolaépületünk történetileg egy klasszikusan szép szecessziós épület, immár a belvárosban. Iskolánkat végzős középiskolásaink szalagavató báljával vettük birtokba sok közös munka után, majd március 1-jén már kulturális gálánkat is itt rendeztük. Orsós Zsolt paralimpikon, a Szolidaritás nagykövete után ezen a rendezvényünkön is a közélet és a kultúra nagyszerű alakjai tették le hitük és bizalmuk kézjegyét látogatásuk formájában munkánk mellett.

A hitélet, annak közösségi biztosítása és annak közösséggé formáló ereje, de a szociális odafigyelés és a karitatív szemlélet az el- és befogadó keresztényi gondolkodással együtt az alapítástól fogva az iskola arculatához és szellemiségéhez tartozik. Ápoljuk alapító lelkészeink emlékét, a névadó munkásságát és szellemiségét, kapcsolatot tartunk alapító és fenntartó egyházunk budapesti és szegedi közösségeivel. Több ízben vettünk részt a szegedi közösség programjaiban, elsősorban azokban, amelyek a szociális gondoskodáshoz és az emberi jogok tiszteletéhez kötődnek. Lelkészeink jelenléte és részvétele hagyományos rendezvényeinken és a keresztény ünnepeken és emléknapokon fontos részét képezik az iskola nevelési összképének és programjának.

Az „építkezés”, a fejlődés és a munkánk iránti igény biztos jeleként a 2008-as induló adatokhoz – 52 tanuló és 15 munkatárs – képest jelenleg 150 tanulóval és 45 munkatárssal működünk.